Odlagalište komunalnog otpada Cere

Sanacija i rekonstrukcija odlagališta komunalnog otpada Cere

Projekt sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere započeo je 2004. godine izradom projektno-tehničke dokumentacije. U skladu s njom, uslijedila je realizacija I. faze prilikom čega je izvršena sanacija samog tijela odlagališta (iskop, preslagivanje, te vraćanje otpada na uređenu plohu s nepropusnim brtvenim slojem). U II. fazi izgrađena je pretovarna stanica kao dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Ta je pretovarna stanica u stalnoj upotrebi od sredine 2018. godine. U idućim fazama projekt još predviđa izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i sortirnice, te zatvaranje odlagališta.

OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Postojeći plato predviđen za reciklažno dvorište opremio bi se nakon faze zatvaranja odlagališta potrebnom opremom financiranom iz vlastitih sredstava. Dobava nove opreme za uređenje platoa procjenjuje se na iznosu od 200.000,00 kn bez PDV-a.

IZGRADNJA SORTIRNICE

Izgradnjom i opremanjem sortirnice vršilo bi se dodatno sortiranje prethodno odvojeno sakupljenog otpada. Radi se, prije svega, o vrijednim sekundarnim sirovinama kao što su papir, plastika i aluminijske limenke. Prema potrebi, moguće je dodatno sortiranje i drugih korisnih komponenti iz komunalnog otpada. Po sortiranju, otpad će se balirati i predavati kao sekundarna sirovina. Predviđena oprema sortirnice su dozirni transporter, sortirna linija, kontejneri u kojima se vrši sortiranje otpada, te preša. U samoj hali sortirnice predviđeno je privremeno skladištenje odvojenog i baliranog otpada, te transport viličarem. Izrada glavnog projekta za sada je odgođena iz razloga što je u izradi studija gospodarenja otpadom na području Istarske županije u kojoj će se definirati lokacije zajedničkih sortirnica. Ukoliko prema toj studiji lokacija i gabariti sortirnice u Labinu zadovolje, krenuti će se sa izradom glavnog projekta i prijavom projekta na EU fondove. U tom slučaju, ovu 8.000.000 kuna bez PDV-a vrijednu investiciju financiralo bi se u udjelu od 85% putem EU bespovratne potpore, a preostalih 15% osigurati će se kreditom kojega će se otplaćivati namjenskim dodatkom za sanaciju i izgradnju odlagališta.

ZATVARANJE ODLAGALIŠTA

U ožujku 2020. godine dobiveno je Rješenje o reviziji Dozvole za gospodarenje otpadom kojom je, između ostalog, regulirano i odlaganje otpada na odlagalištu Cere. Revizija navedenog Rješenja obaviti će se 31. prosinca 2020. godine nakon čega je planirano zatvaranje odlagališta. Za izradu projektne dokumentacije za zatvaranje odlagališta potrebno je prethodno donošenje Odluke o zatvaranju od strane nadležnog županijskog odjela. Izrada projektne dokumentacije kao i radovi na zatvaranju odlagališta planiraju se u 2021. godini. Ovaj projekt također se planira prijaviti za EU bespovratne potpore čime bi na taj način financiralo 85% troškova projekta.

Više

Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu

Kako bi se izgradila i povećala svijest građana čitave Labinštine o odgovornom postupanju s otpadom, osmišljen je projekt Zelene navike za održivu Labinštinu. Projektom se educiralo građane o sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. U projekt su se uključili Grad Labin i sve općine Labinštine, a tijekom provođenja projekta definirali su se vizualni identitet kampanje, organizirale praktične radionice u vrtićima i školama te educiralo građane putem medija i vodiča o postupanju s otpadom. Ukupna vrijednost projekta je 583.808,54 kuna, od čega odobrena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 496.237,25 kuna. Projektu je dodatno odobreno još 52.542,77 kuna iz sredstava Fonda Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. Projekt je realiziran tijekom 2019. godine.

 

Web stranica projekta: www.zelene-navike.hr

Publikacije projekta (brošure, leci): www.zelene-navike.hr/publikacije

Više

Ulaganja u groblja

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROŠIRENJE GROBLJA LABIN

Tijekom 2021. godine planira se izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Labin. Groblje se planira širiti na parceli iza i s desne strane Komemorativnog centra u smjeru jugoistoka, a projektnom dokumentacijom osim formiranja zemljanih grobnih mjesta, grobnica i niša, planirati će se i arhitektonsko te hortikulturno uređenje. Izvođenje radova odvijat će se u fazama prema potrebama i cjelinama definiranim projektnom dokumentacijom.

 

NOVE GROBNICE NA GROBLJU SVETI MARTIN

Na groblju u Svetom Martinu izgrađeno je 2020. godine 30 novih grobnica čime se zadovoljava potražnja za dodatnim kapacitetom. Grobnice su sagrađene na najnovijem dijelu groblja nasuprot polja sa zemljanim grobovima.

 

UREĐENJE CVJEĆARNICE

Početkom 2019. godine preuređena je cvjećarnica 1.MAJ-a u sklopu Komemorativnog centra Labin. Prema idejnom projektu izvršena je ukupna rekonstrukcija interijera, i to zamjena podova i stropova novim, te zamjena kompletne opreme. Time se omiljenoj cvjećarnici udahnula nova svježina koja oslikava njenu ambiciju neprestanog razvoja kvalitete usluge.

(više…)

Više

Nabava novih polupodzemnih spremnika

Krajem 2018. godine proveden je postupak javne nabave novih 24 setova polupodzemnih spremnika. Setovi se sastoje od po četiri spremnika, i to po tri od 5 m3 (za miješani komunalni otpad, papir i karton te plastičnu i metalnu ambalažu) i jedan od 3 m3 (za staklo). Osim toga, spremnici za miješani komunalni otpad opremljeni su bubnjevima volumena 25 litara kojima se mjeri količina otpada koju korisnici ubacuju, a korisnici za korištenje spremnika imaju posebne kartice. Spremnici su tijekom 2019. godine postavljeni u urbanom dijelu Labina, te u Starom gradu i na rivi u Rapcu. Predstoji još postavljanje u Svetoj Marini i Ravnima. Ranije su već tri setova postavljena na području Labina, a jedan u Prtlogu, pa je ovom nabavom ukupni broj porastao na 32.

(više…)

Više

Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u Labinu

Početkom 2019. godine pristupilo se izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje ribarnice u sklopu gradske tržnice u Labinu. U sklopu projekta rekonstruirati će se poslovni prostori i pultovi za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture, te objekt brze prehrane koji u svojoj ponudi ima lokalne proizvode ribarstva i akvakulture, a nalazi se u ribarnici. Objekt ribarnice biti će opremljen raznom opremom kako bi se osigurali veći higijenski standardi: novim vrstama pultova, visećim vagama, te rashladnim komorama za korisnike. Nabaviti će se i ledomat koji će biti na raspolaganju lokalnim ribarima LAGUR područja, čime se omogućuje dugotrajnije zadržavanje svježine ulova prilikom plasmana ribe i morskih plodova. Projektom se želi doprinijeti uvjetima rada ribara, odnosno njihovoj prodaji proizvoda ribarstva i akvakulture, dostupnosti lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture lokalnom stanovništvu i turistima, te promociji lokalnog ribarstva LAGUR područja. Za financiranje projekta planira se krajem 2020. godine prijava na bespovratna EU sredstva putem natječaja LAGUR-a „Alba“ sa predviđenim intenzitetom sufinanciranja od 100%, a projekt će vrijediti 3.158.845,16 kuna bez PDV-a.

 

Više

Projekt proširenja groblja u Nedešćini

U 2018. godini dovršena je izrada projektne dokumentacije i dobivena je građevinska dozvola za proširenje groblja u Nedešćini. Projektom je formirana nova parcela veličine oko 3.500 m2 na jugoistočnoj strani do postojećeg zida groblja. Novom dijelu groblja pristupat će se novo planiranim asfaltiranim pristupnim putem dužine 83 metara u sklopu kojeg će se sanirati ogradni zid na sjeveroistočnom dijelu postojećeg groblja. Proširenjem se planira izgraditi 72 jednostrukih grobnica, 30 niša za urne, kosturnica, te će se formirati polja za 161 ukopno mjesto. Staze unutar groblja planiraju se opločiti betonskim opločnicima, a planirana je i rasvjeta uzduž pristupnog puta i na glavnoj stazi groblja, te postava dvije vrtne slavine za potrebe groblja. Ukupna vrijednost projekta je 3.183.616,68 kuna. Sredstva planiraju zajednički osigurati 1.MAJ d.o.o. i Općina Sveta Nedelja. Krajem 2020. godine započinju radovi na I. fazi vrijedni 899.764 kuna bez PDV-a. Radovi I. faze uključuju rušenje dotrajaloga zida na postojećem groblju, izgradnju novoga pristupnoga puta, izgradnju novih ogradnih zidova, izgradnju staza prema novim grobnim mjestima, te gradnju novih 89 ukopnih mjesta u tri reda i 26 grobnica.

(više…)

Više

Skip to content