Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta i sortirnice

Prema izrađenom glavnom-izvedbenom projektu od tvrtke ECOINA d.o.o., u svibnju 2016. godine dobivena je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice na odlagalištu Cere. Predviđeno reciklažno dvorište i sortirnica dio su projekta sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere, odnosno građenja građevina za gospodarenje otpadom od značaja za integrirani sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice odvijati će se kroz dvije faze. Prva faza podrazumijeva izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, a druga izgradnju i opremanje sortirnice. Za realizaciju ovog projekta u 2018.  planira se prijava na natječaje u  okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i pružanja potpore JLS u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti korištenjem sredstava EU. Procijenjeni trošak investicije izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta  iznosi  1.087.716,50 kuna (bez PDV-a). Realizacija iduće faze koja se odnosi  na izgradnju i opremanje sortirnice  gdje će se vršiti dodatno sortiranje prethodno odvojeno sakupljenog otpada  ovisiti će o raspisivanju natječaja o dodjeljivanju sredstava EU,  a procijenjeni trošak izgradnje sortirnice  iznosi 7.937.918,31 kn (bez PDV-a).

Više

Projekt izgradnje mrtvačnice na groblju u Sv.Lovreču

Tijekom 2018. godine dovršiti će se projekt izgradnje nove mrtvačnice na groblju u Sv. Lovreču. Javnu nabavu procijenjene vrijednosti 835.000,00 kuna bez PDV-a proveo je 1.MAJ d.o.o. kao upravitelj groblja, a kao najpovoljniji ponuđač izabran je De Conte d.o.o. s ponudom vrijednom 761.446,50 kuna bez PDV-a. Nadzor građevinskih radova povjeren je poduzeću Vema-Ing d.o.o. iz Pićna, a radove financira Općina Raša kao vlasnik groblja. U sklopu investicije, iza mrtvačnice oformiti će se nova parcela za 25 grobnih mjesta, a nakon završetka planira se srušiti postojeća stara mrtvačnica umjesto koje će se oformiti parcela za još 35 novih grobnih mjesta.

Više

Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu

Kako bi se izgradila i povećala svijest građana čitave Labinštine o odgovornom postupanju s otpadom, osmišljen je projekt Zelene navike za održivu Labinštinu. Projektom se želi educirati građane o sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. U projekt su se uključili Grad Labin i sve općine Labinštine, a tijekom provođenja projekta namjerava se definirati vizualni identitet kampanje, organizirati praktične radionice u vrtićima i školama te educirati građane putem medija i vodiča o postupanju s otpadom. Vrijednost projekta procijenjena je na 583.808,54 kuna, a projekt je prijavljen na natječaj za sredstva EU te je u postupku evaluacije.

 

Više

Projekt proširenja groblja u Nedešćini

U 2018. godini dovršena je izrada projektne dokumentacije i dobivena je građevinska dozvola za proširenje groblja u Nedešćini. Projektom je formirana nova parcela od cca 3.500 m2 na jugoistočnoj strani do postojećeg zida groblja. Novom dijelu groblja pristupat će se novo planiranim asfaltiranim pristupnim putem dužine 83 metara u sklopu kojeg će se sanirati ogradni zid na sjeveroistočnom dijelu postojećeg groblja. Proširenjem se planira izgraditi 72 jednostrukih grobnica, 30 niša za urne, kosturnica, te će se formirati polja za 161 ukopno mjesto. Staze unutar groblja planiraju se opločiti betonskim opločnicima, a planirana je i rasvjeta uzduž pristupnog puta i na glavnoj stazi groblja, te postava dvije vrtne slavine za potrebe groblja.

Radovi će se odvijati u fazama. a početak radova očekuje se tijekom 2018. godine. Radovi se procjenjuju na 2.500.000,00 kuna, a investiciju zajednički financiraju 1. MAJ d.o.o. i Općina Sv. Nedelja.

(više…)

Više

Projekt proširenja groblja na Skitači

Općina Raša potpisala je početkom 2018. godine ugovor sa Ministarstvom državne imovine čime je država darovala općini zemljište za potrebe proširenja groblja u Skitači na površini od 1.350 m2. Općina je za ovaj projekt ishodovala građevinsku dozvolu te predstoji provedba postupka odabira izvođača radova. Projektom se predviđa formiranje parcele od 356,25 m2 unutar koje se planira izgraditi 27 jednostrukih grobnica, 24 niše za urnu, kosturnica, te će se formirati polje za 22 ukopna mjesta. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 690.000,00 kuna, a radovi se planiraju u fazama. Investiciju zajednički financiraju 1. MAJ d.o.o. i Općina Raša.

(više…)

Više