Izjava o sukobu interesa

info

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016) trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o., Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

 

  1. V.TECTA d.o.o., Kršan, Kršan 44 A, OIB: 51809701931
  2. TECMON d.o.o., Kršan, Kršan 44 A, OIB: 23326970015