Nadmetanje za prikupljanje ponuda za godišnji zakup stolova u ribarnici

informacija1

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora, članka 9. Tržnog reda te odluke Uprave društva od dana 14. ožujka 2018. godine, Uprava trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379 (Upravitelj tržnice), dana 04. travnja 2018. godine objavljuje sljedeće

NADMETANJE

za prikupljanje ponuda za godišnji zakup prodajnog mjesta (stola)  u ribarnici na gradskoj tržnici Labin

  1. PREDMET NADMETANJA

Predmet ovoga nadmetanja je davanje u godišnji zakup prodajnog mjesta u ribarnici na gradskoj tržnici Labin.

Ovim nadmetanjem daje se u godišnji zakup:

  1. prodajno mjesto broj 10 – kameni stol dužine 1,75 m. Početna ponudbena cijena bez PDV-a iznosi 20.563,20 kn.,
  2. prodajno mjesto broj 5 – kameni stol dužine 1,75 m. Početna ponudbena cijena bez PDV-a iznosi 20.563,20 kn.,
  1. NAMJENA

Namjena ovoga prodajnoga mjesta je prodaja morska i slatkovodna riba, rakovi, školjke i sl.

  1. UVJETI NADMETANJA

Nadmetanje se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

Ponudu mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

Ponuditelj mora uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100,00 kn, na žiro račun 1.MAJ d.o.o., IBAN: HR3224020061100387143, model 00, poziv na broj 0178195.

Ako za oglašeno prodajno mjesto pristigne više ponuda s jednakom cijenom, ponuditelji biti će pozvani od strane Povjerenstva upravitelja, da u roku od 24 sata dostave u zatvorenoj omotnici nove ponude.

Dostava ponuda:

Ponude se dostavljaju na adresu: 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52 220 Labin, uz naznaku „ponuda za tržnicu – ne otvaraj“.

Sadržaj ponude:

– naziv, tvrtka, odnosno ime i prezime, adresa/sjedište ponuditelja i OIB,

– e-mail adresa odnosno kontakt telefonski broj,

– broj prodajnog mjesta za koje se dostavlja ponuda,

– popis robe za prodaju,

– ponuđeni iznos u kunama veći od početnog,

– dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 100,00 kn.

Ponudi se prilaže dokaz o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti:

  1. a) pravne osobe

– rješenje o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra

  1. b) fizičke osobe

– obrtnicu ili rješenje o upisu obrta u obrtni registar,

– fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i prodaju vlastite proizvode dostavit će valjano rješenje ili potvrdu o upisu u upisnik poljoprivrednog gospodarstva (ne starije od 30 dana) i presliku iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Ponuditelj može priložiti preslike dokumenata, a Upravitelj tržnice može zatražiti provjeru vjerodostojnosti svih priloženih dokaza.

 

Rok za dostavu ponuda je 20.04.2018. godine do 10,00 sati.

Rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda.

 

  1. Upravitelj tržnice zadržava pravo poništenja ovog nadmetanja u cijelosti ili djelomično.
  2. Skica prodajnih mjesta koji su predmet ovog nadmetanja dostupna je putem web stranice www.prvimaj.hr, u prostorijama Upravitelja tržnice na gradskoj tržnici u Labinu, A. Selana 9, ili u prostorijama sjedišta, Labin, Vinež 81. Sve ostale informacije o nadmetanju mogu se dobiti u poslovnim prostorijama 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, Labin, uz predočenje dokaza o uplati jamstva za ozbiljnost ponude ili na tel. 052/855-375.
  3. Objava nadmetanja: www.prvimaj.hr, oglasne ploče: 1.MAJ d.o.o i Gradska tržnica Labin, dana 04.04.2018. godine.

 

U Labinu, 04.04.2018.

KLASA: 024-01/18-02/01

URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-2

 

1.MAJ d.o.o.

DIREKTOR

Alen Golja