Pravni propisi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15)

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)pravni propisi

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14, 120/16)

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15)

Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o porezu na dobit  (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18)

Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15, 115/16, 106/18)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17)

Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Gradu Labinu

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pićan

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kršan

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveta Nedelja