Prikupljanje i odvoz otpada

kamion CereTrgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. Labin organizira i obavlja djelatnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja selektivnog otpada te prikupljanje i odvoza glomaznog otpada.

Organiziranim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno je 100% stanovništva, odnosno sva kućanstva te svi gospodarski subjekti. Korisnici usluge otpad odlažu na različite načine: kućanstva imaju plastične kante volumena 240 litara kao i manji poslovni prostori, kućanstva iz stambenih zgrada odlažu otpad u kontejnere volumena 660 litara i 1.100 litara koji su postavljeni na javnim površinama ispred zgrada, a veći poslovni prostori imaju kontejnere od 1.100 litara ili 5.000 litara. Pravne osobe koje imaju Ugovor sa  TD  1. MAJ d.o.o. Labin dogovaraju broj, vrstu i zapreminu posude za odlaganje otpada, kao i termine odvoza.

OJ Odvoz raspolaže voznim parkom od devet specijaliziranih vozila za odvoz smeća te dva autopodizača i jedne kiper-dizalice. Prosječan broj radnika na odvozu je 19, od toga osam vozača i 11 radnika na odvoženju otpada. Ova djelatnost broji oko 11.600 korisnika odvoza otpada iz kućanstava, uz više od 800 tvrtki korisnika usluge na području grada Labina te Općina Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelje koje sudjeluju u vlasničkom udjelu tvrtke. Djelatnost se obavlja na svim područjima Grada Labina i okolnih općina. Odvoz se vrši kroz cijeli tjedan.

Pojmovi vezani uz otpad:

»krupni (glomazni) komunalni otpad« je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. ZOGO-a

»komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;

»miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;

»neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom III. ZOGO-a

»obrada otpada« su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja;

»odlagalište otpada« je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište);

»odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.