Prikupljanje i odvoz otpada

kamion CereTrgovačko društvo 1. MAJ d.o.o., Labin organizira i obavlja djelatnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, odvojenog prikupljanja selektivnog otpada te prikupljanje i odvoz glomaznog otpada na području Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

Obuhvatnost stanovnika i ostalih korisnika uslugom organiziranog sakupljanja i odvoza otpada na području pružanja javne usluge je 100 %. Miješani komunalni otpad i biorazgradivog otpada se sakuplja putem kanti i kontejnera različitih veličina koje su opremljene opremom za identifikaciju (tzv. “čipirane” posude).

Otpad se odvozi pomoću voznog parka kojeg čini 12 vozila korisnog volumena nadgradnje od 1 do 18 m3, a učestalost odvoza od istog korisnika ovisi o vrsti otpada (miješani i otpad za reciklažu) te području sakupljanja. Autopodizačem se odvozi glomazni i ostali neopasni otpad (npr. najam kontejnera od strane fizičkih ili pravnih osoba), kao i od pravnih osoba s kojima je sklopljen ugovor o preuzimanju otpada putem kontejnera od 5 m3.

Na odlagalištu Cere izgrađena je Pretovarna stanica (na slikama) na kojoj se pretovaruje otpad za prijevoz na Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Po uspostavi Centra prestalo je trajno odlaganje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na odlagalištu Cere.

?????????????  

 

Pojmovi vezani uz otpad:

»krupni (glomazni) komunalni otpad« je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. ZOGO-a

»komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;

»miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;

»neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom III. ZOGO-a

»obrada otpada« su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja;

»odlagalište otpada« je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište);

»odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.