Selektivno prikupljanje otpada

vilete-otok3Odvojeno prikupljanje otpada provodi se putem zelenih otoka, reciklažnih dvorišta i  prikupljanjem otpada na kućnom pragu („od vrata do vrata“). Selektivni otpad (kao što su papir i karton, plastika te metali) se balira, privremeno skladišti i predaje ovlaštenom sakupljaču ili obrađivaču otpada na daljnju obradu. Na reciklažnim dvorištima građanima je omogućeno odlaganje posebnih kategorija otpada te problematičnog otpada nastalih u njihovim kućanstvima.

U 2015. godini Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je nabavu sljedeće komunalne opreme:

  • 3.850 komada kanti 120 lit. žute boje za PET,
  • 50 komada kanti 240 lit. zelene boje za sakupljanje komunalnog otpada,
  • 20 komada kontejnera 1.100 lit. za sakupljanje komunalnog otpada,
  • 31 komada kontejnera 1.100 lit. za PET,
  • 31 komada kontejnera 1.100 lit. za staklo,
  • 31 komada kontejnera 1.100 lit. za papir,
  • 15 komada spremnika za stare baterije.

Osim toga, sufinanciranjem Fonda nabavljeno je i mobilno reciklažno dvorište.

žute kanteSelektivno prikupljanje otpada „od vrata do vrata“ putem vrećica u boji započelo je u veljači 2010. godine u Rapcu. Od tada se na ovaj način selektiranja otpada u kućanstvima proširio i na grad Labin. Otpad koji se na taj način prikupi balira se zajedno sa ostalim otpadom i predaje ovlaštenom sakupljaču ili obrađivaču na daljnju obradu.  U sustav prikupljanja plastične ambalaže putem “žutih kanti” uključeno je  3625 domaćinstva na području grada Labina.  U svrhu prikupljanja otpada vrećicama, osigurano je da odgovarajuće vrećice građani dobivaju besplatno. Otpad koje se odlaže u PLAVE vrećice čine novine, časopisi, uredski papir, bilježnice, kartoni… U ŽUTE vrećice selektivno_prikupljanjeodlažu se isprane boce raznih napitaka i prehrambenih proizvoda (ulja, mlijeka i sl.), ambalaža deterdženata i šampona, čiste limenke i konzerve prehrambenih proizvoda, dok se u ZELENE vrećice odlažu staklene boce koje ne prikupljaju trgovine, tegle, staklene čaše.

 

U ovaj sustav uključeno je 3652 domaćinstva na području Grada Labina. Ukoliko građanima ponestane vrećica u boji, mogu pozivom na broj telefona 052/855-375 zatražiti dodatnu količinu potrebnih vrećica. U te svrhe tiskan je i prigodan Vodič pravilnog odlaganja otpada u svrhu edukacije građana. U ove je vrećice zabranjeno odlagati komunalni otpad. U vrećice se smije odlagati samo čista i kontejner robaoprana ambalaža, zabranjeno je odlaganje ambalaže koja je u sustavu povratne naknade (0,50 kn). Prema priloženom rasporedu građani (svaki utorak) pokraj kante za komunalni otpad odlažu i vrećice koje se po planu odvoze na navedeni datum. Vrećice se odvoze isti dan vozilima namijenjenim za sakupljanje isključivo ove vrste otpada. Uspostavom selektivnog prikupljanja otpada smanjuju se količine otpada koji se odvozi i trajno zbrinjava na odlagalištu te će povećava udio korisnog otpada koji se može reciklirati. U 2016. godini udio selektivnog otpada iznosio je 14,3% od ukupno prikupljenog otpada. Selektivno odvajanje uključuje i spremnike koji se nalaze na 10 lokacija u Labinu za prikupljanje tekstila, čime se doprinosi razvoju sustava selektivnog prikupljanja i izdvajanja još jedne frakcije otpada iz komunalnog otpada.

 

 

Na području Grada Labina postavljeno je 70 zelenih otoka, na području Općine Raša 32, Općine Pićan 22, Općine Sv.Nedelje 6 i Općine Kršan 8.