Odvojeno prikupljanje otpada

Više informacija o pravilnom odvojenom prikupljanju otpada možete pronaći na mrežnoj stranici www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati klikom OVDJE.

England Flag British Flag UK Flag Union Jack United Kingdom Great Britain |  eBay You can find in our guide what to do with different types of waste: GUIDE

Raspored odvoza odvojeno prikupljenog otpada sa kućnog praga možete pogledati klikom OVDJE.


Osim preuzimanja miješanog komunalnog otpada izravno od korisnika na mjestu nastanka, 1.MAJ d.o.o. otpad za reciklažu na području Labinštine odvojeno prikuplja na kućnom pragu (tzv. sustav “od vrata do vrata“), putem zelenih otoka, odnosno kontejnera smještenih na javnim površinama, te putem reciklažnih dvorišta (mobilno i stacionarno reciklažno dvorište). Na reciklažnim dvorištima građanima je omogućeno odlaganje manjih količina posebnih vrsta otpada nastalih u kućanstvima kao što su papir, plastika, staklo, metali, tekstil, problematični otpad, krupni otpad te ostale vrste otpada koje je reciklažno dvorište dužno zaprimati. Tu treba napomenuti još jednu činjenicu: odvoz i zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada putem “zelenih otoka”, spremnika za odvajanje na kućnom pragu i putem reciklažnih dvorišta – ne naplaćuje se (npr. plastična i metalna ambalaža, papir i karton, staklo i vrste otpada koji se zaprimaju u reciklažnim dvorištu).

Količine odvojeno sakupljenog otpada te kvaliteta korisnog otpada koji se može reciklirati ovisi uvelike o opremi pojedinog područja. Kao najučinkovitiji sustav svakako je prikupljanje na kućnom pragu koji je trenutno uspostavljen u naseljima Grada Labina, općina Raša i Pićan, te u naseljima Nedešćina i Štrmac. Ovaj sustav podrazumijeva odlaganje plastične i metalne ambalaže u žute spremnike, a papira i kartona u plave spremnike. Staklo se na području Grada Labina, te naselja Nedešćina i Štrmac prikuplja putem namjenskih vrećica, a na područjima općina Raša i Pićan spremnicima na javnim površinama. Na 10 lokacija u Labinu postavljeni su kontejneri za prikupljanje odjeće i  tekstila što je doprinijelo razvoju sustava selektivnog prikupljanja i izdvajanja još jedne frakcije otpada iz komunalnog otpada.

U idućem razdoblju planira se unaprijediti sustav sakupljanja otpadnih materijala, kao što su papir, metal, staklo, plastika, tekstil i krupni (glomazni) komunalni otpad. Utemeljen je kao dinamički sustav, koji se stalno može i treba prilagođavati lokalnim i globalnim uvjetima. Dogradnja sustava sakupljanja navedenih vrsta komunalnog otpada u svim JLS je vrlo odgovoran i uvijek aktualan zadatak pa je u planu nabava posebnih spremnika za odvojeno sakupljanje iz kućanstava otpadnog papira koji će zamijeniti plastične vrećice na području Grada Labina, kao i proširenje usluge odvojenog sakupljanja na kućnom pragu na čitavom području pružanja usluge gdje postoje uvjeti za individualni pristup (naselja Općine Sv. Nedelja osim Nedešćine i Štrmca gdje je to već uvedeno, te cijelo područje Općine Kršan).

Težimo da sustavi odvojenog prikupljanja otpada budu ekološki i gospodarski (društveno odgovorni trošak) optimalni. Sustavi odvojenog prikupljanja moraju biti tržišno povoljni. Opravdano je odvojeno prikupljati otpad za koji je poznat konačni način reciklaže, odnosno oporabe.