Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379 objavljuje da nema gospodarskih subjekata sa kojima kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.