Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o., odgovara na pitanja građana o novostima u sferi prikupljanja otpada

director-slika

Početkom ožujka počeo je s radom Županijski centar gospodarenja otpadom Kaštijun, a na Labinštini već je na snazi nova Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Što će to značiti za obične građane, kako će se ubuduće prikupljati otpad, hoće li i koliko poskupiti usluga odvoza smeća, kako će se usluga obračunavati i naplaćivati, samo su neka od pitanja koja zanimaju obične građane.

Kako bismo dobili odgovore na što više ovakvih i sličnih pitanja, pozvali smo čitatelje našeg portala da pitaju sve što ih zanima u svezi ove problematike, a pitanja smo potom proslijedili Alenu Golji, direktoru trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o., Labin.

*Kako će se mjeriti količina preuzetog otpada, po težini ili zapremini, tj. u kilogramima ili litrama?
– Kao kriterij količine miješanog komunalnog otpada utvrđuje se volumen (litre) dodjeljenog spremnika odnosno zaduženog obračunskog volumena i broj pražnjenja u obračunskom razdoblju.

*Ako se bude mjerilo po zapremini, što ako kanta ne bude puna do vrha?
– Osnova za određivanje količine miješanog komunalnog otpada je volumen zaduženog spremnika a ne zapunjenost zaduženog spremnika na dan preuzimanja otpada kod korisnika. Korisnik sam određuje kada će kantu dati na pražnjenje. Svim korisnicima usluge bit će dostavljen terminski plan tako da će svaki korisnik usluge moći odrediti kada želi da mu se otpad preuzme. Varijabilni dio usluge naplaćivat će se isključivo za preuzeti otpad.

Što kada više domaćinstva koristi jednu kantu

*Ako više domaćinstava koristi jednu kantu, npr. zgrada s četiri stana, kako ćete mjeriti tko je koliko otpada ubacio?
– Potrebno je da se za svaku zgradu s predstavnicima suvlasnika definiraju potrebe te zgrade. Na temelju podatka dobivenih od MUP-a 1.MAJ d.o.o. predložiti će optimalan broj posuda za komunalni otpad, papir, plastiku i staklo uzimajući u obzir broj članova domaćinstva i količinu proizvedenog otpada po stanovniku na dan, s time da će se uzeti u obzir dodijeljeni volumen za selektivni otpad  koji će odgovarati projekciji za odvajanje 60% do 2022. godine.

U narednom periodu za pojedine višestambene zgrade planira se postavljanje polupodzemnih kontejnera s čip karticama kako bi mogli individualizirati naplatu. Termin postavljanja kontejnera ovisi o FZOEU i raspisivanje natječaja za sufinanciranje.

*Kako vlasnik kante može biti siguran da neće biti prevaren prilikom iskrcaja otpada?
– Sustav koji je implementiran, funkcionira  na način da se pražnjenje posude evidentira kada je posuda u položaju kada otpad slobodnim padom pada u kamion.

1. MAJ d.o.o. vodit će ”evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu” za obračunsko mjesto u digitalnom obliku. Podaci iz evidencije korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku smatraju se dokazom izvršenja javne usluge. Na taj način svakom se pojedinom korisniku na njegov zahtjev može se i putem e pošte odnosno putem interneta, kad je to korisniku usluge prihvatljivo, ili na drugi način, omogućuje izvršiti uvid u podatke o izvršenju javne usluge za njegovo obračunsko mjesto u obračunskom razdoblju.

*Kako će se vlasnik kante zaštiti od tuđeg ubacivanja smeća u kantu?
– Kod individualnog stanovanja korisnik koji je zadužio posudu za otpad sam si određuje način kako spriječiti tuđe ubacivanje smeća, npr. kantu drži nepristupačnu za prolaznike te je iznese na javnu površinu u vrijeme odvoza. 1.MAJ d.o.o. će istražiti tržište za nabavu bravice za zaključavanje posude kako bi se građanima olakšalo kontroliranje neželjenog ubacivanja otpada.

*Mora li vlasnik kante biti u blizini kada se otpad pokupi i hoće li dobiti potvrdu o preuzetoj količini?
– Vlasnik ne mora biti prisutan prilikom pražnjenja njegove kante već ukoliko želi da mu se kanta isprazni mora je iznijeti na javnu površinu prema planu odvoza. Potvrda o preuzetom otpadu biti će iskazana na računu s datumom i vremenom preuzimanja. Na računu će biti evidentirane i eventualne nepravilnosti koje su uočene prilikom preuzimanja i korištenje reciklažnog dvorišta te specifikacija odloženog otpada.

*Kako ćete naplaćivati onima koji u stanu ili kući borave nekoliko dana mjesečno ili nekoliko mjeseci godišnje, tj. onima koji su uglavnom odsutni?
– Cijena usluge pored varijabilnog dijela koji ovisi o količini predanog otpada sastoji se i od cijene obvezne minimalne javne usluge i  zasebno je iskazana na računu za pruženu javnu uslugu i moguće ju je naplaćivati neovisno o primopredaji komunalnog otpada, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi. Stoga bez obzira koliko netko boravi na obračunskom mjestu plaćati će dio cijene koji se odnosi na obaveznu minimalnu uslugu. U slučaju kada korisnici povremeno borave na obračunskom mjestu neće plaćati varijabilni dio, osim u trenutku kada otpad predaju. Upravo je zakonodavac prilikom razmatranja modela naplate uzeo u obzir područja koja imaju velike oscilacije sustava u pojedinim razdobljima (turistička sezona). Cilj takvog sustava je da sav trošak vršnog opterećenja ne padne na lokalno stanovništvo već da se raspodijeli i na one koji tu uslugu povremeno koriste, ali u ukupnoj strukturi količine otpada znatno utječu na sustav.

*Hoće li svako domaćinstvo dobiti nekoliko kanti po vrstama otpada?
– U planu je širenje sustava prikupljanja na kućnom pragu što znači da će se domaćinstvima pored kante za miješani komunalni otpad ubuduće dodjeljivati kante za plastičnu i metalnu ambalažu te za papir i karton. Kako je stakla manje nije predviđena podjela posebne kante već će se staklo prikupljati putem vrećica. Cilj takvog sustava je da se maksimalno individualizira naplata te da svaki korisnik samostalno može utjecati na svoj račun.

*Gdje odložiti kante?
– Kod individualnog stanovanja korisnik sam određuje mjesto gdje će držati kantu. Bitno je da je na dan odvoza iznese na javnu površinu (pored ceste) čime je zatražio pražnjenje iste. Po pražnjenju kantu mora spremiti.

*Zašto se govori samo o kaznama, a ne i o nagradama u obliku smanjenja računa?
– Zakon o održivom gospodarenju otpadom i podzakonski propis Uredba o održivom gospodarenju komunalnim otpadom dva temeljna akta kojima je normirano ne samo gospodarenje otpadom već i prikupljanje, odvoz, oporaba i sama naplata od korisnika u svojim odredbama postavljaju obavezu prema korisnicima i davateljima javne usluge a to je da se otpad odvaja. Dakle odvajanje i pravilno odlaganje otpada obaveza je svakoga korisnika

Prilikom propisivanja kazni intencija nije bila da se korisnici prvenstveno kažnjavaju već da te kazne služe kao korektiv pri pravilnom razvrstavanju otpada. Svaki korisnik koji bude više odvajao bit će mu potrebna i manja posuda za miješani komunalni otpad te će na taj način plaćati manji račun. Optimiziranjem sustava troškovi će se smanjivati te će i cijena gospodarenja otpadom biti niža.

Neka domaćinstva dobit će kompostere

*Koliko 1.MAJ d.o.o. zarađuje na reciklaži i kamo taj novac ide?
– U 2016. prihodi od prodaje sirovine namijenjene reciklaži iznosili su 195.562 kuna, prihodi su prikupljeni uglavnom od prodaje papira i kartona te metala. Za zbrinjavanje npr. plastične ambalaže moramo plaćati naknadu ovlaštenim sakupljačima. Prema Uredbi o načinu pružanja usluge iznos od  prihoda dobivenog od prodaje  selektiranog otpada prilikom kalkulacije cijene umanjuje se od troškova te na taj način ti prihodi direktno utječu na cijenu osnovne usluge.

*Kako se zove tvrtka koja proizvodi čipirane kante?
– Kante se nabavljaju zasebno, dobavljači se odabiru postupkom javne nabave i nisu uvijek isti. Svaka kanta ima utor predviđen za smještaj čipa. U postupku javne nabave za nabavu opreme i uređaja (popularno zvanom „čipiranje“) nabavljena je oprema koja se ugradila od tvrtki ECOmobile i T-com.

*Zašto umjesto čipiranih kanti nije uveden jednostavniji švicarski sustav: korisnik kupi na kiosku vreću za otpad, a u cijenu su uračunati odvoz i reciklaža?
– Vlada Republike Hrvatske navedeni sustav nije predvidjela u nijednom dokumentu kojime se regulira gospodarenje otpadom  iz tog razloga takav sustav nije bilo moguće implementirati na području pružanja usluge 1.MAJ-a d.o.o. Labin.

*Kada će biti omogućeno prikupljanje organskog otpada?
– U veljači 2018. godine je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poslalo dopis kojim se traži da se biorazgradivi otpad zbrinjava na ŽCGO Kaštijun iz razloga što je Centar projektiran za prihvat količina otpada koje uključuju i biorazgradivi otpad. Zbog toga se za sada predviđa obrada istog na Centru. Sukladno direktivi EU prilikom svake odluke o zbrinjavanju frakcije otpada mora se napraviti ekonomsko – tehnološka studija što je i predviđeno usvojenim Planom gospodarenja otpadom. Ubuduće, ukoliko to bude isplativo i ekonomski održivo, u planu je izgradnja kompostane na odlagalištu Cere za što imamo izrađenu projektnu dokumentaciju i lokacijsku dozvolu.

Predviđena je podjela kompostera za sva domaćinstva koji imaju uvjete sa ciljem smanjenja biorazgradive komponente u miješanom komunalnom otpadu, odnosno dodatno smanjenje količine otpada koja će se obrađivati na ŽCGO Kaštijun.

Zelene navike za održivu Labinštinu
*Kada građani mogu na svojim adresama očekivati pismena objašnjenja (brošure, letak) o novom načinu prikupljanja i odvoza otpada?
– Cijeli sustav a time i primjena cjenika na temelju Odluke o načinu prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada  započeti će od 1. srpnja 2018. godine. U naredna dva mjeseca svim korisnicima bit će dostavljene obavijesti o svim novinama koje ih očekuju pa tako i o novom obračunu usluge sa brošurama i uputama. Grad Labin i općine Labinštine zajednički su ušli u projekt informiranja i edukacije građana Zelene navike za održivu Labinštinu. Ukupni projekt iznosi oko 600.000 kn i kandidiran je prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te je uspješno prošao prvu provjeru.

 

(portal Labinština.info prikupila je pitanja građana i objavila ove odgovore. Za Labinštinu.info: Nenad Čakić)

Skip to content