Pravni propisi

Zakoni

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19)

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23)

Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o trgovačkim društvima  (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)

Zakon o porezu na dobit  (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22)

Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)


Pravilnici

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Pravilnik o odlagalištima otpada (4/23)

Pravilnik o grobljima (NN 99/02)


Uredbe

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, 14/20)


Napuci

Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)


Odluke jedinica lokalne samouprave

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Labinu

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Kršan

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Sveta Nedelja

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Pićan

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Raša