Cjenik usluga

Katalog cijena. Saznajte sve na jednome mjestu.

Ovaj cjenik (link je na dnu ove stranice) sadržava sve cijene usluga koje prema javnosti pruža trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., osim cijena proizvoda koji se prodaju u cvjećarnicama 1.MAJ-a na labinskoj gradskoj tržnici i u sklopu Komemorativnog centra Labin, cijene pogrebne opreme, kao i cijene zakupa poslovnih prostora i stolova na gradskoj tržnici.

Cjenik prikazuje cijene pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, pogrebnih usluga, grobnica, niša, grobnih mjesta, upotrebe strojeva i radnika 1.MAJ-a, kao i zbrinjavanja glomaznog otpada.

U cjeniku možete pročitati i kompletno objašnjenje obračuna cijena pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, zbog čega dio obračuna nazivamo „fiksnim“, a dio „varijabilnim“. Tu treba napomenuti još jednu činjenicu: odvoz i zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada putem “zelenih otoka”, spremnika za odvajanje na kućnom pragu i putem reciklažnih dvorišta – ne naplaćuje se (npr. plastična i metalna ambalaža, papir i karton, staklo i vrste otpada koji se zaprimaju u reciklažnim dvorištu).

Važan dio naše djelatnosti, kojemu pristupamo s posebnom pažnjom, odnosi se na pogrebne usluge. U ovom cjeniku možete saznati sve cijene pogrebnih usluga, osim cijena pogrebne opreme koje možete saznati u sklopu Komemorativnog centra u Labinu.

Dokument (otvara se klikom na natuknicu):

pdfAttach CJENIK USLUGA 1.MAJ-a d.o.o.