Prikupljanje i odvoz otpada

Upute za pravilno odvajanje otpada

Više informacija o pravilnom odvajanju otpada možete pronaći na mrežnoj stranici www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati klikom OVDJE.

Kratke upute o tome što se odlaže u koji spremnik: UPUTE

England Flag British Flag UK Flag Union Jack United Kingdom Great Britain |  eBay You can find in our guide what to do with different types of waste: GUIDE


Raspored odvoza otpada

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, te odvojeno prikupljenog otpada sa kućnog praga možete pogledati klikom OVDJE.


Opis sustava gospodarenja otpadom

Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o., Labin organizira i obavlja djelatnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, odvojenog prikupljanja selektivnog otpada te prikupljanje i odvoz glomaznog otpada na području Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja. Obuhvat stanovnika i ostalih korisnika uslugom organiziranog sakupljanja i odvoza otpada na području pružanja javne usluge je 100 %. Miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad se sakuplja putem spremnika i kontejnera različitih veličina koje su opremljene opremom za identifikaciju (tzv. “čipirane” posude).  Tu treba napomenuti još jednu činjenicu: odvoz i zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada putem “zelenih otoka”, spremnika za odvajanje na kućnom pragu i putem reciklažnih dvorišta – ne naplaćuje se (npr. plastična i metalna ambalaža, papir i karton, staklo i vrste otpada koji se zaprimaju u reciklažnim dvorištu) od kategorija korisnika kućanstva.

Otpad se odvozi pomoću voznog parka kojeg čini 17 vozila. Većinom se radi o vozilima korisnog volumena nadgradnje od 1 do 18 m3, kojih ima 13, ali među njima koriste se i dva podizača, dva vozila s dizalicom i jedno vozilo s otvorenom karoserijom (kamioncin). Učestalost odvoza od istog korisnika ovisi o vrsti otpada (miješani i otpad za reciklažu) te području sakupljanja. Autopodizačem se odvozi glomazni i ostali neopasni otpad (npr. najam kontejnera od strane fizičkih ili pravnih osoba), kao i od pravnih osoba s kojima je sklopljen ugovor o preuzimanju otpada putem kontejnera od 5 m3. Na odlagalištu Cere izgrađena je Pretovarna stanica (na slikama) na kojoj se pretovaruje otpad za prijevoz na Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Po uspostavi Centra prestalo je trajno odlaganje miješanog komunalnog otpada na odlagalištu Cere.


Grad Labin

Na području Grada Labina gotovo svim višestambenim zgradama sa više od četiri stambene jedinice omogućeno je korištenje polupodzemnih spremnika. Oni su postavljeni u kompletima od po četiri spremnika: za miješani komunalni otpad (MKO), za papir i karton, za plastičnu i metalnu ambalažu, te za staklo. Spremnici za MKO opremljeni su bubnjem koji ima zapremninu 25 litara te se može koristiti samo pomoću korisničke kartice. Time se omogućava potpuna individualizacija usluge, odnosno reguliranje varijabilnog dijela obračuna. Takvih je kompleta postavljeno 36 na području Labina, Starog grada, Rapca i Prtloga. Manje višestambene zgrade, kao i obiteljske kuće, imaju na raspolaganju individualne spremnike za MKO sa željenim volumenom (80, 120, 240, 440, 660 litara), a također i spremnike od 120 litara za plastičnu i metalnu ambalažu, odnosno za papir i karton. Za staklo koriste se spremnici na javnim površinama. Uveden je sustav „od vrata do vrata“ što u praksi znači da se svaka dva tjedna prazne spremnici za plastičnu i metalnu ambalažu, te za papir i karton. Raspored prikupljanja odvojenog otpada je takav da se prikuplja isti dan kad i miješani komunalni otpad, jedan tjedan plastična i metalna ambalaža, a drugi tjedan papir i karton, i tako naizmjenično. Uz to, u planu je nabava i kompostera zainteresiranim korisnicima (Grad Labin osigurao je 200 kompostera koje je dao građanima putem javnog poziva). U jesen 2023. godine pokrenut je pilot-projekt prikupljanja biootpada od obiteljskih kuća na Marcilnici. U suradnji s Gradom planira se uvođenje takvog sustava i u naselje Presika te postavljanje zajedničkih spremnika diljem Labina. U Pulskoj ulici u Labinu uređeno je i reciklažno dvorište (RD) koje zaprima od građana krupni otpad, kao i posebne vrste otpada, i to besplatno. Također, tijekom godine više puta se u raznim naseljima postavlja i mobilno reciklažno dvorište kojim se funkcija RD-a nastoji približiti i mještanima okolnih naselja i tako ih senzibilizirati da pravilno odlažu krupni otpad.


Općina Raša

Na području Općine Raša po jedan komplet polupodzemnih spremnika postavljen je u Sv.Marini i Ravnima. Sustav „od vrata do vrata“ uveden je na području cijele općine (pomoću „žutih“ i “plavih” spremnika) ondje gdje su obiteljske kuće i manje višestambene zgrade. To znači da se svaka dva tjedna prazne spremnici za plastičnu i metalnu ambalažu, te za papir i karton. Raspored prikupljanja odvojenog otpada je takav da se prikuplja isti dan kad i miješani komunalni otpad, jedan tjedan plastična i metalna ambalaža, a drugi tjedan papir i karton, i tako naizmjenično. Za odlaganje staklene ambalaže koriste se spremnici na javnim površinama. Za miješani komunalni otpad  korisnici koriste veličinu spremnika po želji. Svake prve i treće subote u mjesecu se u Raši kraj bivše toplane postavlja mobilno reciklažno dvorište (MRD) za prikupljanje posebnih vrsta otpada. Na ostalom području općine se MRD povremeno postavlja. U planu je izgradnja reciklažnog dvorišta u Most Raši.


Općina Sv.Nedelja

Općina Sv. Nedelja uvela je sustav „od vrata do vrata“ na cijelom svom području. To znači da se svaka dva tjedna prazne spremnici za plastičnu i metalnu ambalažu, te za papir i karton. Raspored prikupljanja odvojenog otpada je takav da se prikuplja isti dan kad i miješani komunalni otpad, jedan tjedan plastična i metalna ambalaža, a drugi tjedan papir i karton, i tako naizmjenično. Prikupljanje miješanog komunalnog otpada je individualizirano kao i u drugim JLS-ima. Na području općine se povremeno postavlja mobilno reciklažno dvorište. Na području ove općine je i lokacija Cere gdje se nalaze pretovarna stanica i donedavni deponij. Na istoj lokaciji moguća je gradnja novog reciklažnog dvorišta.


Općina Kršan

Općina Kršan uvela je sustav „od vrata do vrata“ na cijelom svom području. To znači da se svaka dva tjedna prazne spremnici za plastičnu i metalnu ambalažu, te za papir i karton. Raspored prikupljanja odvojenog otpada je takav da se prikuplja isti dan kad i miješani komunalni otpad, jedan tjedan plastična i metalna ambalaža, a drugi tjedan papir i karton, i tako naizmjenično. Prikupljanje miješanog komunalnog otpada je individualizirano kao i u drugim JLS-ima. Povremeno se diljem općine postavlja mobilno reciklažno dvorište. Staklo se prikuplja putem spremnika na javnim površinama. Pronađena je lokacija za buduću gradnju reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevni otpad u novoj poduzetničkoj zoni kraj prometnice Vozilići – Čepić.


Općina Pićan

Općina Pićan je sustav “od vrata do vrata” za plastičnu i metalnu ambalažu, te papir i karton, dok se staklena ambalaža odlaže u spremnike na javnim površinama. To znači da se svaka dva tjedna prazne spremnici za plastičnu i metalnu ambalažu, te za papir i karton. Raspored prikupljanja odvojenog otpada je takav da se prikuplja isti dan kad i miješani komunalni otpad, jedan tjedan plastična i metalna ambalaža, a drugi tjedan papir i karton, i tako naizmjenično. Domaćinstva koriste individualne spremnike za miješani komunalni otpad. Povremeno se postavlja mobilno reciklažno dvorište po naseljima općine.

Diljem Labina, i na nekim mjestima okolnih općina, postavljeni su posebni spremnici za prikupljanje tekstila.


Fotogalerija


Pojmovi vezani uz otpad:

»glomazni otpad« je otpadni predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 07;

»komunalni otpad« je miješani komunalni otpad i odvojeno sakupljeni otpad iz kućanstava, uključujući papir i karton, staklo, metal, plastiku, biootpad, drvo, tekstil, ambalažu, otpadnu električnu i elektroničku opremu, otpadne baterije i akumulatore te glomazni otpad, uključujući madrace i namještaj te miješani komunalni otpad i odvojeno sakupljeni otpad iz drugih izvora, ako je taj otpad sličan po prirodi i sastavu otpadu iz kućanstva, ali ne uključuje otpad iz proizvodnje, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture, septičkih jama i kanalizacije i uređaja za obradu otpadnih voda, uključujući kanalizacijski mulj, otpadna vozila i građevni otpad, pri čemu se ovom definicijom ne dovodi u pitanje raspodjela odgovornosti za gospodarenje otpadom između javnih i privatnih subjekata;

»miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstva i otpad iz drugih izvora koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;

»neopasni otpad« je otpad koji nije opasni otpad;

»obrada otpada« je postupak oporabe ili zbrinjavanja, a uključuje i pripremu prije oporabe ili zbrinjavanja;

»odlagalište otpada« je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju odnosno podzemno odlagalište uključujući:

– interno odlagalište otpada na kojem proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje

– odlagalište otpada ili njegov dio koji se može koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za razdoblje duže od jedne godine) i

– iskorištene površinske kopove (eksploatacijska polja) ili njihove iskorištene dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjima koji su pogodni za odlaganje otpada sukladno posebnom propisu kojim se uređuje odlaganje otpada i koji su predviđeni i mogući sukladno propisima kojima se uređuje rudarstvo

Ne smatra se odlagalištem otpada građevina ili skladište gdje se otpad istovaruje radi omogućavanja njegove pripreme za daljnji prijevoz do mjesta oporabe, obrade ili odlaganja na drugim lokacijama, mjesto skladištenja otpada prije oporabe ili obrade istoga u razdoblju do tri godine i mjesto skladištenja otpada prije zbrinjavanja u razdoblju do godine dana;

»odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.