Prikupljanje i odvoz otpada

Više informacija o pravilnom odvajanju otpada možete pronaći na mrežnoj stranici www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati klikom OVDJE.

England Flag British Flag UK Flag Union Jack United Kingdom Great Britain |  eBay You can find in our guide what to do with different types of waste: GUIDE

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, te odvojeno prikupljenog otpada sa kućnog praga možete pogledati klikom OVDJE.


Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o., Labin organizira i obavlja djelatnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, odvojenog prikupljanja selektivnog otpada te prikupljanje i odvoz glomaznog otpada na području Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja. Obuhvat stanovnika i ostalih korisnika uslugom organiziranog sakupljanja i odvoza otpada na području pružanja javne usluge je 100 %. Miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad se sakuplja putem spremnika i kontejnera različitih veličina koje su opremljene opremom za identifikaciju (tzv. “čipirane” posude).  Tu treba napomenuti još jednu činjenicu: odvoz i zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada putem “zelenih otoka”, spremnika za odvajanje na kućnom pragu i putem reciklažnih dvorišta – ne naplaćuje se (npr. plastična i metalna ambalaža, papir i karton, staklo i vrste otpada koji se zaprimaju u reciklažnim dvorištu).

Otpad se odvozi pomoću voznog parka kojeg čini 17 vozila. Većinom se radi o vozilima korisnog volumena nadgradnje od 1 do 18 m3, kojih ima 11, ali koriste se i tri podizača, dva vozila s dizalicom i jedno vozilo s otvorenom karoserijom (kamioncin). Učestalost odvoza od istog korisnika ovisi o vrsti otpada (miješani i otpad za reciklažu) te području sakupljanja. Autopodizačem se odvozi glomazni i ostali neopasni otpad (npr. najam kontejnera od strane fizičkih ili pravnih osoba), kao i od pravnih osoba s kojima je sklopljen ugovor o preuzimanju otpada putem kontejnera od 5 m3. Na odlagalištu Cere izgrađena je Pretovarna stanica (na slikama) na kojoj se pretovaruje otpad za prijevoz na Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Po uspostavi Centra prestalo je trajno odlaganje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na odlagalištu Cere.

Na području Grada Labina gotovo svim višestambenim zgradama sa više od četiri stambene jedinice omogućeno je korištenje polupodzemnih spremnika. Oni su postavljeni u kompletima od po četiri spremnika: za MKO, za papir i karton, za plastičnu i metalnu ambalažu, te za staklo. Spremnici za MKO opremljeni su bubnjem koji ima zapremninu 25 litara te se može koristiti samo pomoću korisničke kartice. Time se omogućava potpuna individualizacija usluge, odnosno reguliranja varijabilnog dijela obračuna. Takvih je kompleta postavljeno 30 na području Labina, Starog grada, Rapca i Prtloga. Uskoro će biti postavljeni na još 6 lokacija u Labinu i Rapcu. Manje višestambene zgrade, kao i obiteljske kuće, imaju na raspolaganju individualne spremnike za MKO sa željenim volumenom (80, 120, 240, 440, 660 litara), a također i spremnike od 120 litara za plastičnu i metalnu ambalažu. Također, za prikupljanje papira i kartona na raspolaganju imaju tzv. „plave“ vrećice, a za staklo „zelene“ vrećice. Uveden je sustav „od vrata do vrata“ što u praksi znači da se svaka dva tjedna prazne spremnici za plastičnu i metalnu ambalažu, te prikupljanju „plave“ i „zelene“ vrećice. Sve prema rasporedu koji se određuje za različita područja Grada i za različite vrste otpada. U tijeku je i nabava spremnika od 120 litara koji bi se koristili za papir i karton, te će time biti zamijenjene „plave“ vrećice. Uz to, u planu je nabava i kompostera zainteresiranim korisnicima. U Pulskoj ulici u Labinu uređeno je i reciklažno dvorište (RD) koje zaprima od građana krupni otpad, kao i posebne vrste otpada, i to besplatno. Također, tijekom godine više puta se u raznim naseljima postavlja i mobilno reciklažno dvorište (MRD) kojim se funkcija RD-a nastoji približiti i mještanima okolnih naselja i tako ih senzibilizirati da pravilno odlažu krupni otpad.

Na području Općine Raša po jedan komplet polupodzemnih spremnika postavljen je u Sv.Marini i Ravnima. Sustav „od vrata do vrata“ uveden je na području cijele općine („žutim“ i “plavim” spremnicima) ondje gdje su obiteljske kuće i manje višestambene zgrade. Za odlaganje staklene ambalaže koriste se spremnici na javnim površinama. Za MKO koriste veličinu spremnika po želji. U Teslinoj ulici u naselju Raša pripremljeno je i mjesto za prikupljanje posebnih vrsta otpada, slično RD-u, ali sa manjim brojem vrsta otpada koje se može prikupljati. Na području općine se povremeno postavlja MRD, a nedavno je nabavljen zajednički MRD za ovu općinu i Općinu Sv. Nedelja. U planu je izgradnja RD-a u Most Raši.

Općina Sv. Nedelja uvela je sustav „od vrata do vrata“ u Nedešćini i Štrmcu, svojim najvećim naseljima. Do kraja 2021. godine sustav će biti proširen i na sva ostala naselja. Ta naselja su trenutno opremljena kompletima spremnika od 1.100 litara za prikupljanje odvojenog otpada. Prikupljanje MKO-a je individualizirano kao i u drugim JLS-ima. Na području općine se povremeno postavlja MRD, a nedavno je nabavljen zajednički MRD za ovu općinu i Općinu Raša. Na području ove općine je i lokacija Cere gdje se nalaze pretovarna stanica i donedavni deponij. Na istoj lokaciji predviđena je gradnja novog RD-a.

Općina Kršan posljednja je dobila individualne spremnike za MKO od 240 litara, a koji su već nekoliko mjeseci kasnije dobrim dijelom promijenjeni jer po novome sustavu korisnici smiju izabrati i manje spremnike. U nekoliko naselja postavljeni su kompleti od 1.100 litara za prikupljanje odvojenog otpada. Povremeno se diljem općine postavlja MRD, a nedavno su nabavili novi zajednički MRD sa Općinom Pićan. Nabavljeni su „žuti“ i „plavi“ spremnici kojima se planira uvesti sustav „od vrata do vrata“ kroz nekoliko mjeseci, a pronađena je i lokacija za buduću gradnju RD-a i RD-a za građevni otpad u novoj poduzetničkoj zoni kraj prometnice Vozilići – Čepić.

Općina Pićan uvela je sustav “od vrata do vrata” za plastičnu i metalnu ambalažu, te papir i karton, dok se staklena ambalaža odlaže u spremnike na javnim površinama. Domaćinstva koriste individualne spremnike za MKO. Povremeno se postavlja MRD po naseljima općine, a nedavno je nabavljen novi zajednički MRD sa Općinom Kršan.

Diljem Labina, i na nekim mjestima okolnih općina, postavljeni su posebni spremnici za prikupljanje tekstila.

Pojmovi vezani uz otpad:

»krupni (glomazni) komunalni otpad« je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. ZOGO-a

»komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;

»miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;

»neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom III. ZOGO-a

»obrada otpada« su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja;

»odlagalište otpada« je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište);

»odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.