Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

natjecaj

Na temelju članka 3. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u vezi obavljanja komunalne djelatnosti upravljanje tržnicom na malo, članka 9. Tržnog reda te odluke Uprave društva od dana 25. siječnja 2017. godine, Uprava trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379 (Upravitelj tržnice), objavljuje slijedeći

N A T J E Č A J

za davanje poslovnih prostora u zakup

 

I.

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA U ZGRADI GRADSKE TRŽNICE U LABINU, A. Selana 9:

 1. Poslovni prostor broj 2, površine 13,40 m2, prizemlje gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Prodaja mesa i mesnih prerađevina, prodaja pekarskih proizvoda, prodaja slastičarskih i drugih prehrambenih proizvoda, trgovina na malo i  slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 135,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.        

                                        

 1. Poslovni prostor broj 4, površine 13,40 m2, prizemlje gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Prodaja mesa i mesnih prerađevina, prodaja pekarskih proizvoda, prodaja slastičarskih i drugih prehrambenih proizvoda, trgovina na malo i  slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 135,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 5, površine 13,40 m2, prizemlje gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Cvjećarne, prodaja voća i povrća, prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda, prodajna mjesta-vitrine (jaja, sirevi, gljive i sl.), prodaja proizvoda za kućanstvo izrađenih od pruće, slame, drveta i drugih materijala, suveniri i razni alati za kućanstvo, posuđe, pribor za jelo, svijeće te proizvodi od keramike, stakla, plastike i kože i slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 75,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 6, površine 13,40 m2, prizemlje gradske tržnice – ribarnica,

– namjena poslovnog prostora: Prodaja morske i slatkovodne ribe, rakova, školjki i sl.

– početni iznos mjesečne zakupnine: 135,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 7, površine 10,45 m2, prizemlje gradske tržnice – ribarnica,

– namjena poslovnog prostora: Prodaja morske i slatkovodne ribe, rakova, školjki i sl.

– početni iznos mjesečne zakupnine: 135,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 10, površine 13,40 m2, prizemlje gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Prodaja mesa i mesnih prerađevina, prodaja pekarskih proizvoda, prodaja slastičarskih i drugih prehrambenih proizvoda, trgovina na malo i  slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 135,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 11, površine 13,40 m2, prizemlje gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Cvjećarne, prodaja voća i povrća, prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda, prodajna mjesta-vitrine (jaja, sirevi, gljive i sl.), prodaja proizvoda za kućanstvo izrađenih od pruće, slame, drveta i drugih materijala, suveniri i razni alati za kućanstvo, posuđe, pribor za jelo, svijeće te proizvodi od keramike, stakla, plastike i kože i slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 75,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 12, površine 13,40 m2, prizemlje gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Cvjećarne, prodaja voća i povrća, prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda, prodajna mjesta-vitrine (jaja, sirevi, gljive i sl.), prodaja proizvoda za kućanstvo izrađenih od pruće, slame, drveta i drugih materijala, suveniri i razni alati za kućanstvo, posuđe, pribor za jelo, svijeće te proizvodi od keramike, stakla, plastike i kože i slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 75,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 20, površine 16,60 m2, 1.kat gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Prodaja mesa i mesnih prerađevina, prodaja pekarskih proizvoda, prodaja slastičarskih i drugih prehrambenih proizvoda, trgovina na malo i  slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 135,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 23, površine 51,45 m2, vanjski dio gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Prodaja mesa i mesnih prerađevina, prodaja pekarskih proizvoda, prodaja slastičarskih i drugih prehrambenih proizvoda, trgovina na malo i  slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 135,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 26, površine 14,40 m2, vanjski dio gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Kiosci, mjenjačnice i slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 37,50 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 28, površine 5,75 m2, vanjski dio gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Kiosci, mjenjačnice i slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 37,50 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

 1. Poslovni prostor broj 29, površine 8,65 m2, vanjski dio gradske tržnice,

– namjena poslovnog prostora: Kiosci, mjenjačnice i slične djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine: 37,50 kuna/m2 (PDV nije uključen),

– jamčevina: 500,00 kuna.

II.

NAPOMENE:

– Poslovni prostori se daju u najam u postojećem „viđenom stanju“.

– Sva eventualna ulaganja radi privođenja poslovnog prostora namjeni idu na teret zakupnika.

– Svaki zahvat u poslovnom prostoru može se izvršiti isključivo uz prethodnu suglasnost upravitelja tržnice.

– Kao kandidat za zakup neće se smatrati fizička ili pravna osoba koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema upravitelju tržnice – 1.MAJ d.o.o., te Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi.

– Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

– Ugovor se sklapa u obliku javnobilježničke isprave na teret zakupnika.

– Na cijenu zakupa obračunat će se PDV prema zakonom propisanoj stopi.

– U cijeni zakupa nisu sadržani ostali troškovi povezani s korištenjem poslovnog prostora.

– Ponuditelj koji bude izabran, dužan je po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti jamstvo u obliku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu od 50.000,00 kuna koja služi kao osiguranje plaćanja zakupnine i za sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i za sve troškove naplate istih.

 

III.

UVJETI  NATJEČAJA:

 1. Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe. Ne mogu se zajednički natjecati dva ili više natjecatelja.
 2. Ponuda mora sadržavati:
 3. a) naziv, tvrtka, odnosno ime i prezime, adresa/sjedište ponuditelja i OIB, e-mail adresa odnosno kontakt telefonski broj, broj prodajnog mjesta za koje se dostavlja ponuda, napomena djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati u prostoru, ponuđeni iznos u kunama veći od početnog,
 4. b) izvadak iz registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra/obrtnica ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane nadležnog tijela kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti,
 5. c) dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 6. d) potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,

Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku.

            Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti na uvid izvorne dokumente u prostorije sjedišta 1.MAJ d.o.o.

 1. Jamčevina se uplaćuje u korist računa 1.MAJ d.o.o., IBAN: HR3224020061100387143 model 00, s pozivom na broj 0178195, s naznakom “Jamčevina za zakup poslovnog prostora.”
 2. Pisane ponude dostavljaju na adresu: 1.MAJ d.o.o.,Vinež 81, 52 220 Labin, uz naznaku „ponuda za poslovni prostor – ne otvaraj“.
 3. Rok za predaju ponuda je 13.02.2017. godine u 10,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.
 4. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme otvaranja ponuda u prostorijama sjedišta 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, Labin.
 5. Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.
 6. Ugovor će se sklopiti s ponuditeljem koji ispunjava sve uvjete iz natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
 7. Upravitelj tržnice zadržava pravo poništenja ovog natječaja u cijelosti ili djelomično.
 8. Ako za isto prodajno mjesto pristigne više ponuda s jednakom cijenom, ponuditelji će biti pozvani od strane Povjerenstva upravitelja, da u roku od 24 sata dostave u zatvorenoj omotnici nove ponude. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od osam (8) dana od zaključivanja natječaja, dok se onom ponuditelju koji bude utvrđen kao najpovoljniji uračunava u zakupninu za prostor. U slučaju odustajanja od zakupa poslovnog prostora, jamčevina se ne vraća. Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog otvaranja ponuda, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od ponude.
 9. Skica poslovnih prostora koji su predmet ovog natječaja dostupna je putem web stranice www.prvimaj.hr, u prostorijama Upravitelja tržnice na gradskoj tržnici u Labinu, A. Selana 9, ili u prostorijama sjedišta, Labin, Vinež 81. Sve ostale informacije o natječaju mogu se dobiti u poslovnim prostorijama 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, Labin, uz predočenje dokaza o uplati jamčevine, ili na tel. 052/855-375.

 

U Labinu, 26.01.2017.

KLASA: 024-01/17-02/01

URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-17-2

1.MAJ d.o.o

DIREKTOR

Alen Golja, v.r.

 

Skica slobodnih prostora

Skip to content