Nadmetanje za godišnji zakup stola u ribarnici

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora i članka 9. Tržnog reda, Uprava trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379 (Upravitelj tržnice), dana 19. studenog 2018. godine objavljuje sljedeće

NADMETANJE

za prikupljanje ponuda za godišnji zakup prodajnog mjesta (stola) u ribarnici na gradskoj tržnici Labin

1. PREDMET NADMETANJA

Predmet ovoga nadmetanja je davanje u godišnji zakup prodajnog mjesta u ribarnici na gradskoj tržnici Labin.

Ovim nadmetanjem daje se u godišnji zakup:

 1. prodajno mjesto broj 10 – kameni stol dužine 1,75 m. Početna ponudbena cijena bez PDV-a iznosi 20.563,20 kn.,
 2. prodajno mjesto broj 5 – kameni stol dužine 1,75 m. Početna ponudbena cijena bez PDV-a iznosi 20.563,20 kn.,

 

 1. NAMJENA

Namjena ovoga prodajnoga mjesta je prodaja morska i slatkovodna riba, rakovi, školjke i sl.

 

 1. UVJETI NADMETANJA

Nadmetanje se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

Ponudu mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

Ponuditelj mora uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100,00 kn, na žiro račun 1.MAJ d.o.o., IBAN: HR3224020061100387143, model 00, poziv na broj 0178195.

Ako za oglašeno prodajno mjesto pristigne više ponuda s jednakom cijenom, ponuditelji biti će pozvani od strane Povjerenstva upravitelja, da u roku od 24 sata dostave u zatvorenoj omotnici nove ponude.

Dostava ponuda:

Ponude se dostavljaju na adresu: 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52 220 Labin, uz naznaku „ponuda za tržnicu – ne otvaraj“.

Sadržaj ponude:

 • naziv, tvrtka, odnosno ime i prezime, adresa/sjedište ponuditelja i OIB,
 • e-mail adresa odnosno kontakt telefonski broj,
 • broj prodajnog mjesta za koje se dostavlja ponuda,
 • popis robe za prodaju,
 • ponuđeni iznos u kunama veći od početnog,
 • dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 100,00 kn.

Ponudi se prilaže dokaz o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti:

 1. a) pravne osobe
 • rješenje o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra b) fizičke osobe
 • obrtnicu ili rješenje o upisu obrta u obrtni registar,
 • fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i prodaju vlastite proizvode dostavit će valjano rješenje ili potvrdu o upisu u upisnik poljoprivrednog gospodarstva (ne starije od 30 dana) i presliku iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Ponuditelj može priložiti preslike dokumenata, a Upravitelj tržnice može zatražiti provjeru vjerodostojnosti svih priloženih dokaza.

Rok za dostavu ponuda je 4.12.2018. godine do 10,00 sati.

Rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda.

 

 1. Upravitelj tržnice zadržava pravo poništenja ovog nadmetanja u cijelosti ili djelomično.

 

 1. Skica prodajnih mjesta koji su predmet ovog nadmetanja dostupna je putem web stranice prvimaj.hr, u prostorijama Upravitelja tržnice na gradskoj tržnici u Labinu, A. Selana 9, ili u prostorijama sjedišta, Labin, Vinež 81. Sve ostale informacije o nadmetanju mogu se dobiti u poslovnim prostorijama 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, Labin, uz predočenje dokaza o uplati jamstva za ozbiljnost ponude ili na tel. 052/855-375.

 

 1. Objava nadmetanja: prvimaj.hr, oglasne ploče: 1.MAJ d.o.o i Gradska tržnica Labin, dana 19.11.2018. godine.

 

U Labinu, 19.11.2018.

KLASA: 024-01/18-02/01

URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-2

 

DIREKTOR

Alen Golja v.r.

Skip to content