Gdje naći raspored odvoza otpada?

Svi korisnici lako mogu provjeriti raspored odvoza otpada za svoje naselje ili dio naselja. Dovoljno je samo pronaći sekciju “Raspored odvoza otpada” na našoj web stranici. Već na početnom zaslonu, na stalnoj desnoj traci, nalazi se ikona (prikazano na slici) na koju se može kliknuti i tako odmah “skočiti” u tu sekciju. Drugi način je pronaći kategoriju “PC Čistoća” na izborniku na samom vrhu početnog zaslona, te u padajućem izborniku koji se tada aktivira izabrati “Raspored odvoza otpada”. 

Kako pronaći raspored odvoza otpada u mobilnoj verziji?

Znamo da pregledavanje web stranica na mobilnim uređajima može biti nešto drugačije nego preko preglednika na laptopima ili PC-ima. Na mobilim uređajima izbornik na početnom zaslonu nalazi se u gornjem desnom kutu. Radi se o ikoni kvadrata sa tri paralelne vodoravne crte. Klikanjem na njega otvara se početni izbornik gdje je potrebno kliknuti na “PC Čistoća”. Zatim se prikazuje padajući izbornik gdje treba dalje odabrati “Raspored odvoza otpada”. Druga mogućnost je klizanje početnim zaslonom naše web stranice gdje se nakon pet naslovnih članaka pojavljuje stalna traka, a na njoj ikona “Raspored odvoza otpada” koja služi kao poveznica na tu sekciju.

Raspored odvoza otpada po frakcijama

Kada se otvori sekcija “Raspored odvoza otpada” tada je dostupan pregled rasporeda odvoza miješanog komunalnog otpada (gdje je pregled pojednostavljen jer su jedinice lokalne samouprave – JLS -jasno odjeljene u istom dokumentu). Zatim, dostupni su kvartalni rasporedi odvoza selektivnog otpada (za sustav “od vrata do vrata“) za Grad Labin i općine Pićan, Raša i Sv. Nedelja. Trenutno, takav sustav još ne postoji u Općini Krša, a uvesti će se tijekom nekoliko idućih mjeseci. U ovom trenutku dostupni su rasporedi odvoza selektivnog otpada za 3. kvartal 2021. godine (srpanj-rujan), a do kraja rujna biti će objavljeni i rasporedi za sljedeći kvartal. Također, u ovoj sekciji može se pronaći i raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta (MRD) po JLS-ima. Ukoliko su poveznice na rasporede prekrižane crtom, to označava rasporede koji su istekli (primjerice, rasporedi odvoza selektivnog otpada za prethodne kvartale ili rasporedi postavljanja MRD-a koji su bili postavljeni prije nekoliko mjeseci).  

Raspored odvoza otpada – pregledavanje

Jednom kad se otvori raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, otvara se dokument s tabelarnim prikazom mikrolacija i označenim danom kada se na toj mikrolokaciji odvozi ta vrsta otpada. Primjerice, odmah na početku navedene su mikrolacije diljem Grada Labina, a zeleno ispunjene ćelije prikazuju koji dan se vrši odvoz. U nastavku dokumenta navedene su mikrolacije i u drugim JLS-ima.

Zatim slijede rasporedi odvoza selektivnog otpada po JLS-ima. Svi imaju slični prikaz, gdje se navodi dan u tjednu, (mikro)lokacije, točne frakcije otpada, kao i točni datumi odvoza. Valja napomenuti da se odvoz svake frakcije zasebno na pojedinoj lokaciji u pravilu vrši svaka dva tjedna. Tako, primjerice, kad se otvori raspored za Grad Labin, vidljivo je da su u svakoj kućici navedene lokacije, kao i datumi odvoza frakcije otpada. Papir i karton odvoze se na cijelom području Grada Labina isti dan, baš kao i staklena ambalaža, dok se plastična i metalna ambalaža odvozi u 9 različitih dana. 

Na sličan način prikazani su rasporedi odvoza selektivnog otpada i za druge JLS-e. Za korisnika je najbitnije prepoznati u koju (mikro)lokaciju potpada njegova nekretnina, te zatim obratiti pažnju na dan u tjednu koji je naveden za pojedinu frakciju, te taksativno navedene datume. Rasporedi za MRD-e prikazani su vrlo jednostavno, popisane su lokacije po JLS-ima, navedeni konkretni datumi postavljanja, te radno vrijeme. Učestalost postavljanja MRD-ova po pojedinoj JLS ovisi o nalozima tih JLS-a.

Skip to content